บ้าน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ย 3 ปี แรกเฉลี่ย 3.90%

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ย 3 ปี แรกเฉลี่ย 3.90%

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
รีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ย 3 ปี แรกเฉลี่ย 3.90%

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ปีที่1 = 3.90% ต่อปี
 • ปีที่2 และ 3 = MRR-5.15%ต่อปี (ปัจจุบัน = 3.90 %ต่อปี)
 • ปีที่4 = MRR-3.05%ต่อปี (ปัจจุบัน = 6.00 %ต่อปี)

​หมายเหตุ : 1. กรณีซื้อ MRTA อัตราดอกเบี้ยลดจากปกติ 0.25% 2. อ้างอิง MRR ปัจจุบัน = 9.05%

เงื่อนไขการผ่อนชำระ
 • ผ่อนนานสูงสุด 30ปี*
คุณสมบัติผู้กู้และ / หรือผู้กู้ร่วม
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ / อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
 • เงินเดือน + รายได้อื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
 • มีอายุงาน / ประกอบธุรกิจหรืออาชีพอิสระต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย
เอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน / อาคารชุด)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้ และใบเสร็จชำระค่างวดของสถาบันการเงินเดิมเดือนล่าสุด
พนักงานประจำ
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น
อาชีพอิสระ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ (50ทวิ) เอกสารการชำระภาษีอื่นๆ ย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้ (ถ้ามี)
เจ้าของกิจการ
 • ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ
เงื่อนไขหลักประกัน
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวโฮม หรือคอนโดมิเนี่ยม โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างในโครงการบ้านจัดสรร ที่มีมูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป

 

คลิกสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

inbox ?
https://www.facebook.com/home.condo.loan/inbox/

Line : @creditdee

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง